Psychosociale en fysieke effecten

De behandeling van kanker krijgt steeds vaker een langdurig/chronisch karakter. Hierdoor komt er meer aandacht voor de gevolgen van de ziekte en behandeling. Van belang is daarom dat het signaleren van problemen en het bieden van psychosociale en paramedische oncologische zorg een integraal onderdeel is van de oncologische zorg.

Patientempowerment en de zorg waar mogelijk dicht bij huis, is de tendens in de zorg. De huidige financieringsstructuur beperkt alleen deze transitie tussen de nulde, eerste en tweede lijn. Hierdoor is niet alle noodzakelijke en effectief gebleken psychosociale en paramedische zorg voldoende bereikbaar.

Om kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg te kunnen bieden, met oog voor de gevolgen van kanker, is het belangrijk dat continuïteit van het integrale zorgaanbod is gewaarborgd. Hiervoor ontbreekt het aan voldoende samenhang en samenwerking tussen nulde, eerste en tweede lijn. Ook de samenwerking tussen zorgaanbieders die betrokken zijn bij de medische, psychosociale en paramedische oncologische zorg laat te wensen over. Mensen met kanker komen hierdoor niet of te laat bij de juiste psychosociale of paramedische zorgverlener terecht.

Inzet werkgroep                                                                 

De werkgroep Psychosociale en fysieke effecten van de Taskforce Cancer Survivorship Care wordt ingevuld door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ).

LOPPSOZ wil tijdige, (kosten)effectieve en toekomstbestendige paramedische en psychosociale oncologische zorg als integraal onderdeel van de oncologische keten realiseren en borgen. Met als inzet fysieke, psychische en sociale problemen preventief en tijdens en na kanker te voorkomen/beperken, en deze te signaleren en adresseren. De zorgbehoefte en de zorgvraagzwaarte van de mens met kanker zijn daarbij leidend, met oog voor juiste en tijdige verwijzing en voor financiering van deze zorg.

Activiteiten werkgroep

 • Vergroten bewustwording bij mensen met kanker en zorgverleners over de gevolgen van kanker(behandeling) en het aanbod psychosociale en paramedische zorg door:
  • (Multi)mediale campagnes gericht op de mens met kanker en zorgverleners met inzet van betrouwbare informatiebronnen als Kanker.nl en de Verwijsgids Kanker.
  • Ontwikkeling en aanbod van scholing voor zorgverleners op het gebied van signaleren, communicatie en doorverwijzen.
 • Verbeteren financiering paramedische en psychosociale zorg door:
  • Lobbyactiviteiten, zoals voor financiering eerstelijnszorg fysiotherapie/bewegen bij kanker.
  • Mede-initiatiefnemer van de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker en ontwikkeling van de Onco Appstore.
  • Deelname aan praktische en wetenschappelijke studies. Bijvoorbeeld het Fitknip experiment (onderzoek met subsidie van VWS naar een digitaal zorgtegoed als potentiële bekostigingstitel).
 • Verbeteren van samenwerking tussen nulde, eerste en tweede lijn door:
  • Multidisciplinaire netwerkvorming in de 1e lijn (conform juiste zorg op juiste plek, incl. netwerkfinanciering). Samen met de Comprehensive Cancer Networks (CCN’s) worden afspraken gemaakt op het gebied van zorg voor gevolgen van kanker tussen ziekenhuizen en oncologiezorgnetwerken.
  • Verbeteren en borgen van de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken door kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerk.
  • Vaker vanuit het ziekenhuis verwijzen naar passende nazorg.
 • De werkgroep is betrokken bij Nederlandse Kanker Agenda om uitvoering te geven aan één van de 20 doelen van deze agenda: (Late) gevolgen. Naast alle gemandateerde leden van het LOPPSOZ is hierbij ook de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) betrokken.

voorzitter: Herma ten Have, diëtist oncologie Careyn, namens LWDO
secretaris: Vanessa Bouwman, MSc, adviseur IKNL
leden werkgroep: Klik hier.

Andere werkgroepen Taskforce Cancer Survivorship Care

Deel dit: