Arbeidsgerelateerde zorg

Met als doel financiering voor de klinisch arbeidsgeneeskundige in de tweede lijn en de bedrijfsarts consulent oncologie in de eerste lijn is in september 2020 een breed gesteunde position paper Zorg voor werk bij kanker vanuit Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot een aantal gesprekken met Kamerleden en VWS, waarna een motie is ingediend door D66 bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken. De motie van Kamerlid van Weijenberg is aangenomen. In de motie wordt de regering opgeroepen om uiterlijk in het tweede kwartaal  2021 met een voorstel te komen hoe klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in nog meer ziekenhuizen integraal onderdeel kan worden van reguliere zorg en hoe dat gefinancierd kan worden.
Daarnaast is op 15 februari 2021, in aanloop naar de verkiezingen, een politiek café georganiseerd om kanker en werk verder voor het voetlicht te brengen. De vervolgacties zijn afhankelijk van de reactie van het kabinet op de motie.

Deel dit: