Kennisagenda

Als onderdeel van het Nationale Actieplan Kanker & Leven heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care de Kennisagenda Kanker & Leven ontwikkeld voor toekomstig onderzoek en activiteiten op het gebied van cancer survivorship in Nederland. Tijdens het Congres Kanker & Leven (11 september 2020) heeft de Taskforce het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd.

Kennishiaten
In de Kennisagenda benoemt de Taskforce de belangrijkste kennishiaten op het gebied van late (medische) effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg.

  • Hoe kan een integrale benadering van oncologische zorg vorm gegeven worden, waarbij het behandelend team de lichamelijke, geestelijke, sociale en maatschappelijke behoeften van mensen die leven met of na kanker in kaart brengt en de aangewezen vormen van ondersteuning aanbiedt, met als uiteindelijk doel mensen te ondersteunen bij het richting geven aan het zorgproces en het weer oppakken van het leven?
  • Hoe kan de organisatie van het zorgaanbod voor specifieke groepen survivors geoptimaliseerd worden, rekening houdend met de zorgbehoeften van deze survivors?
  • Wat zijn de late (medische) effecten van recent ingevoerde (combinaties van) kankerbehandelingen op diverse orgaansystemen?
  • Wat is de effectiviteit van preventie, screening en andere interventies gericht op vermindering van morbiditeit en mortaliteit door behandelingsgerelateerde cardiovasculaire ziekte en nieuwe vormen van kanker?
  • Wat zijn de gevolgen van recent geïntroduceerde doelgerichte anti-kankertherapieën en wat zijn daarmee bijwerkingen op het fysiek, maatschappelijk, sociaal en emotioneel functioneren van mensen met en na kanker?
  • Gepersonaliseerde zorg voor psychosociale en functionele gevolgen van ziekte en/of behandeling: Wat werkt voor wie op welk moment: effectieve behandelopties op tijd en op maat?
  • Wat is de (kosten-)effectiviteit van interventies vanaf moment van diagnose op terugkeer naar werk/aan het werk blijven?
  • Hoe identificeer, bereik en begeleid je patiënten met kanker met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?

Inzet Kennisagenda
In de Kennisagenda is een plan van aanpak opgenomen hoe deze kennishiaten door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Inzet van de Kennisagenda is dat invulling van deze kennishiaten leidt tot meer kennis, betere zorg, betere richtlijnen en meer doelmatigheid in de zorg voor mensen die leven met of na kanker.

Gesprekken zijn gaande met KWF en partners om de opgestelde Kennisagenda Kanker & Leven uit te kunnen rollen, specifiek dat de geprioriteerde knelpunten binnen afzienbare tijd kunnen worden onderzocht.

Download
>Kennisagenda Kanker & Leven
>Bijlage 1: Schema (inter)nationale richtlijnen
>Bijlage 2: Rapport prioritering kennishiaten cancer survivorship zorg
>Bijlage 3: Overzicht onderzoeken Late (medische) effecten
>Bijlage 4: Overzicht onderzoeken Organisatie van zorg

Deel dit: