Late (medische) effecten

Van veel soorten behandelingen en therapieën is inmiddels veel kennis opgebouwd over korte- en lange termijn effecten. Van nieuwere anti-kankertherapieën, bijvoorbeeld immunotherapie, is nog veel niet helder. Bijvoorbeeld de gevolgen voor het fysiek, maatschappelijk, sociaal en emotioneel functioneren van de patiënt. Hoe reageren patiënten op de therapie in brede zin? Wat zijn effecten die voorkomen kunnen worden of juist heel effectief zijn?

Inzet werkgroep

De werkgroep Late (medische) effecten van de Taskforce Cancer Survivorship Care zet zich in om morbiditeit en mortaliteit door late medische effecten van kankerbehandeling zoveel mogelijk te beperken. Hiermee wil de werkgroep de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker bevorderen. Dit doet de werkgroep door:

  • Kennis vergaren over late (medische) effecten van kankerbehandelingen (met name van behandelingen geïntroduceerd in de 21e eeuw).
  • Kennis toepassen over late (medische) effecten. Late (medische) effecten kunnen wellicht beperkt of voorkomen worden door:
    • Aanpassing van de kankerbehandeling.
    • Screening en andere interventies gericht op vermindering van morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van behandelingsgerelateerde late (medische) effecten.
  • Kennis delen over late (medische) effecten met zowel professionals als mensen met kanker.

Activiteiten werkgroep

  • De werkgroep Late (medische) effecten heeft het initiatief genomen tot de Kennisagenda van de Taskforce Cancer Survivorship Care: een agenda voor toekomstig onderzoek en activiteiten. Invulling van deze kennishiaten leidt tot meer kennis, betere zorg, betere richtlijnen en meer doelmatigheid in de zorg voor mensen die leven met of na kanker. De kennisagenda van de Taskforce is een van de rapporten die leidend zijn voor het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.
  • De werkgroep is betrokken bij Nederlandse Kanker Agenda om uitvoering te geven aan één van de 20 doelen van deze agenda: (Late) gevolgen.

voorzitter: dr. Berthe Aleman, radiotherapeut-oncoloog, NKI/AVL
secretaris: dr. Chantal Lammens, senior adviseur, IKNL
leden werkgroep: Klik hier

Berthe Aleman, voorzitter

Andere werkgroepen
Taskforce Cancer Survivorship Care

Deel dit: