Neem werk vanaf diagnose op in het zorg- en behandeltraject voor mensen met een chronische aandoening. Dat is één van de actiepunten uit het manifest dat de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) namens de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid op 9 november jl. heeft aangeboden aan de Tweede Kamercommissies van Sociale Zaken Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De actiepunten uit het manifest sluiten naadloos aan bij de actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care: aandacht voor werk vanaf diagnose is een van de speerpunten.

Werk bespreekbaar maken

Voor mensen met een chronische aandoening, maar ook voor hen die kampen met de (chronische) gevolgen van een ziekte, is behoud van of terugkeer naar werk lastig. De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening en minder op herstel van functioneren in werk en privé. Werk is nog nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer, terwijl het een belangrijk deel van iemands leven is.

Congres Kanker & Leven

Dit geldt ook voor mensen die leven met (de gevolgen van) kanker. Onlangs werd op het Congres Kanker & Leven 2021 van de Taskforce Cancer Survivorship Care in een panelgesprek onder leiding van Inge Diepman besproken hoe je als zorgverlener en patiënt vanaf de diagnose kanker in gesprek gaat over werk. Zo was er een pleidooi voor een routekaart waarop duidelijk wordt wat je als patiënt kunt verwachten op het gebied van werk voor, tijdens en na afloop van de behandeling.

> Bekijk hier de video van het panelgesprek Samen in gesprek over werk bij kanker (Congres Kanker & Leven 2021)

 

In de Kennisagenda Kanker & Leven heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care de belangrijkste kennishiaten geprioriteerd, onder andere voor het thema kanker en werk. Dr. Saskia Duijts, senior onderzoeker psychosociale oncologie bij IKNL, presenteerde tijdens het congres recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kanker en werk.

> Bekijk hier de video Kanker en werk: volop aan de slag met de kennisagenda (Congres Kanker & Leven 2021)

Drie actiepunten manifest werk(behoud) bij ziekte

In het eerder genoemde manifest worden drie actiepunten benoemd die bijdragen aan een beleid om de kloof tussen gezondheid en werk te overbruggen.

  • Richt een interdepartementaal actieprogramma vanuit de ministeries SZW en VWS in om duurzaam en integraal overheidsbeleid op het gebied van arbeid en gezondheid te ontwikkelen.
  • Maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject.
  • Financier arbocuratieve zorg (bedrijfsgeneeskundige zorg binnen het curatieve domein) binnen de zorgverzekeringswet.

Taskforce Cancer Survivorship Care

In de Taskforce Cancer Survivorship Care bundelen zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties bundelen hun krachten en expertise om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken. Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven geeft aan welke acties noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker ten aanzien van hun behoeften op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren.

> Manifest: Position paper van de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid- Voor werk(behoud) bij ziekte (2021)

> Nieuwsbericht: NFK biedt manifest aan: kloof tussen werk en gezondheid moet worden overbrugd