Werk en werkhervatting

Jaarlijks krijgen ruim 116.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, van wie 40-50% in de werkende leeftijd is op het moment van diagnose. Het aantal mensen met kanker dat werkt, stijgt de komende jaren. Dit komt niet alleen door vergrijzing, maar ook door betere overlevingskansen voor mensen met kanker en de verhoging van de pensioenleeftijd.

Werk is voor veel mensen belangrijk. Werk kan plezier en zingeving geven. Desondanks ondervinden veel mensen die leven met of na kanker problemen bij terugkeer naar werk, het aan het werk blijven na terugkeer, en bij het vinden van nieuw (vooral betaald) werk. Dit komt bijvoorbeeld door het ervaren van late effecten, angst en onwetendheid (ook – of juist – bij de werkgever) en onvoldoende begeleiding van de zieke werknemer tijdens de zorg en arbeid. Ook factoren, zoals leeftijd, geslacht en opleiding, zijn van invloed op terugkeer naar werk.

Inzet werkgroep

De werkgroep Werk en werkhervatting van de Taskforce Cancer Survivorship Care zet zich in voor het versterken van de positie van mensen die leven met of na kanker op de arbeidsmarkt. Dit betreft werkbehoud, zowel doorstroom (medewerkers na de diagnose kanker behouden voor de werkgever) als instroom (vacatures invullen met mensen na een diagnose kanker).

Deze werkgroep wil de knelpunten in de zorg en in het arbeidsproces in kaart brengen, weg nemen of agenderen. De domeinen van oncologische zorg, arbocuratieve zorg en werkgeversbeleid wil de werkgroep bij elkaar te brengen om:

  • Werkbehoud en werkhervatting voor mensen die leven met en na kanker te realiseren.
  • Werk als één van de uitkomstmaten voor goede zorg op te nemen.

Activiteiten werkgroep

  • De werkgroep heeft een bijdrage geleverd aan de Kennisagenda en het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.
  • De werkgroep heeft meegedacht over de vormgeving van het Fit for Work project Target@work onco van het Centrum voor Werk en Gezondheid. Enkele leden van de werkgroep zitten in de klankbordgroep van dit project.
  • Leden van de werkgroep organiseerden de Nationale Kanker en Werkdag.
  • Leden van de werkgroep ontwikkelden de Gesprekshulp Werk en kanker.
  • Leden van de werkgroep zijn nauw betrokken bij of aanvrager van ‘Kanker en werk’ onderzoeksprojecten.
  • Leden van de werkgroep voeren met een subsidie vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid projecten op kanker en werk uit.

De leden van de werkgroep zijn als professionals in de praktijk bezig met het thema ‘Kanker en werk’ gericht op bovenstaande doelstellingen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gesproken over verschillende initiatieven om stappen te maken om de doelstellingen te behalen. Deze initiatieven worden vaak door verschillende leden van de werkgroep, al dan niet binnen de organisaties waar ze werken, verder ontwikkeld.

voorzitter: drs. Cobi Oostveen, zelfstandig bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie
secretaris: dr. Miranda Velthuis, adviseur IKNL
leden werkgroep: Klik hier

Cobi Oostveen, voorzitter

Andere werkgroepen Taskforce Cancer Survivorship Care

Deel dit: